หน้าแรก Home feature 10 ใบรับรองความสามารถที่ผู้บริหารด้านไอที ควรมีไว้ประดับบารมี

10 ใบรับรองความสามารถที่ผู้บริหารด้านไอที ควรมีไว้ประดับบารมี

แบ่งปัน
certified

งานบริหารจัดการด้านไอทีจำเป็นต้องใช้ทักษะทั้งด้านทักษะและด้านการบริหารทั้งทีมงานและโปรเจกต์ดังนั้น ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้จำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานทั้งด้านความปลอดภัย, สตอเรจ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เน็ตเวิร์ก, เฟรมเวิร์กที่ใช้จัดการระบบไอที รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการจัดการคน, โครงการ, และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งใบประกาศรับรอง (Certified) ที่จำเป็นนั้นขึ้นกับประเภทของเทคโนโลยีที่ทำงานเกี่ยวข้องด้วย และระบบงานขององค์กรที่สังกัด อย่างไรก็ดี ทาง CIO.com ได้รวบรวมใบประกาศรับรองด้านการบริหารงานไอทีที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้

1. Certified Associate in Project Management (CAPM)

ออกโดย Project Management Institute (PMI)ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ ถือเป็นแบบทดสอบขั้นต้นที่ครอบคลุมการจัดการแบบทั่วไป แต่ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ด้านการจัดการโปรเจ็กต์มาแล้ว ก็มีใบประกาศขั้นสูงอีกขั้นอย่าง Project Management Professional (PMP) ให้ลองด้วย

2. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

เป็นหนึ่งในใบประกาศที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยผู้ที่ได้รับใบประกาศรับรองนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากถึง 131,443 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีเลยทีเดียว การสอบนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการอันตรายรูปแบบต่างๆ และทักษะรอบด้านที่เกี่ยวกับการบริหารงานไอที โดยผู้สอบจำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานไอทีมาก่อนแล้วอย่างน้อย 5 ปีถึงมีสิทธิ์สอบได้

3. Certified ScrumMaster (CSM)

เป็นของ Scrum Allianceที่เน้นทักษะการเป็นผู้นำทีม, การตัดปัจจัยรบกวนการทำงาน, และทำงานกับหลายทีมหรือแผนกร่วมกันเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจนได้ใบประกาศ CSM นอกจากจะได้ใช้โลโก้ที่แสดงรหัสประจำตัวไว้อ้างอิงแล้ว ยังได้เป็นสมาชิก Scrum Allianceเป็นเวลาสองปี ซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์, ได้ส่วนลดพิเศษในการร่วมกิจกรรม, และได้เข้าถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

4. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

จาก ISC ใช้แสดงถึงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอที และการประกันความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งครอบคลุมหัวข้อชั้นสูงอย่างโครงสร้างองค์กร, การทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบและมอบหมายงาน รวมถึงการสื่อสารกับทีมงานในระยะไกล และการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน

5. COBIT 5 Foundation Certification ของ ISACA

สำหรับองค์กรที่ใช้เฟรมเวิร์คจัดการระบบไอที COBIT 5 โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากวัดความสามารถในการเข้าใจปัญหาไอทีต่างๆ แล้ว ยังทดสอบการนำ COBIT มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาองค์กรและกระบวนการต่างๆ

6. CompTIA Project+

เป็นการสอบขั้นสูงที่ออกแบบสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องจัดการโครงการขนาดเล็ก มีความซับซ้อนน้อย ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หลักอย่างอื่น ซึ่งเป็นการวัดทักษะจัดการโครงการพื้นฐานที่ครอบคลุมรูปแบบวิธี, กรอบการทำงาน, และแนวคิดด้านการจัดการทั่วไปที่หลากหลาย

7. Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของทั้งทีมงานและกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ซึ่งสามารถไล่สอบได้ขึ้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ต้องเข้าสอบกับตัวแทนเธิร์ดปาร์ตี้แบบเดียวกับใบประกาศ COBIT5

8. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

เหมาะกับผู้บริหารที่พึ่งพาเฟรมเวิร์กแบบ Agile ครอบคลุมทั้งเรื่อง Scrum, Kanban, Lean, Extreme programming (XP), และTest-Driven Development (TDD)ซึ่งผู้เข้าสอบจำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านจัดการโครงการมากกว่า 2,000 ชั่วโมง หรือมีใบประกาศ PMP หรือ PgMPก่อนหน้านี้ รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ 1,500 ชั่วโมงที่ทำงานร่วมกับทีมงานโครงการแบบ Agile หรือใช้ระบบงานแบบ Agile ร่วมกับการเข้าอบรมเกี่ยวกับ Agile อย่างน้อย 21 ชั่วโมงด้วย

9. Six Sigma Certification

มี 5 ระดับย่อยเริ่มจากสายเขียวขึ้นไปถึงระดับสูงสุดคือ Executive Leadership ซึ่งเน้นการสอนเกี่ยวกับการจัดการโครงการไอทีและการเป็นผู้นำทีมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดแบบ Agile

10. TOGAF 9 Certification

ออกโดย The Open Group สำหรับการจัดการสถาปัตยกรรมระดับองค์กร และการทำให้เป้าหมายของงานไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ เน้นการสื่อสารระหว่างแผนก, การกำหนดเป้าหมายทั้งทางธุรกิจและไอที, และการกำจัดความผิดพลาดของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ต้องสอบผ่านเธิร์ดปาร์ตี้เหมือน ITIL และ COBIT 5

ที่มา : CIO