หน้าแรก Internet of Things “แปดริ้ว 4.0” CAT วาดฝันสร้างฉะเชิงเทราให้เป็นสมาร์ทซิตี้

“แปดริ้ว 4.0” CAT วาดฝันสร้างฉะเชิงเทราให้เป็นสมาร์ทซิตี้

แบ่งปัน
CAT

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City”

บันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากเจตจำนงของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการร่วมกันวางแผน พัฒนา และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้งานกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเบื้องต้นจะร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอัจฉริยะ และสร้างชุมชนอัจฉริยะ ด้วยระบบเมืองอัจฉริยะ

ทั้งนี้ CAT จะเข้าดำเนินการศึกษา ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการจัดทำระบบเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังจะเข้าจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร การให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Connectivity) โครงสร้างการเชื่อมโยงอุปกรณ์บนเครือข่าย IOT ตลอดจนให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เปิดเผยว่า “CAT ได้ปรับแนวทางดำเนินธุรกิจปี 2561 มุ่งเน้นธุรกิจด้านบริการดิจิทัลมากขึ้น เพื่อยกระดับการแข่งขันขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้นับเป็นการขยายการพัฒนาเมกะโปรเจ็กต์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินการเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ที่ได้เริ่มดำเนินการจัดทำ Digital Park Thailand ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะมาจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และส่งผลดีให้เกิดการแชร์ประสบการณ์ของผู้คิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลจากทั่วโลกด้วย”

ที่มา : CAT Telecom