หน้าแรก Networking & Wireless 5G เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE เดินหน้าโครงการ Smart City

เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE เดินหน้าโครงการ Smart City

แบ่งปัน

เทศบาลนครแหลมฉบัง จับมือ UTE เดินหน้าโครงการ Smart City นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้าน “Smart Community” ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

คุณจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง มีแผนเตรียมการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้นแบบของ Smart City โดยการผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับชุมชมปัจจุบัน เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ในด้าน เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Smart City กับ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole และ ระบบแพลต์ฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity เนื่องจาก MaxiCity จะสามารถบริหารจัดการเสาอัจฉริยะ Lucky Pole แบบรวมศูนย์ เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบัง สามารถตัดสินใจบริหารจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาเมืองได้ดียิ่งขึ้น

คุณธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า UTE มีเป้าหมายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Smart City ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเมืองและประชาชนในพื้นที่

โดยมีรูปแบบการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) UTE จัดกลุ่มเป็น 2 ส่วน คือกลุ่มแรก พันธมิตรเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่ ( Landlord Partner ) เช่น เทศบาลนคร หรือพื้นที่ของเอกชน กลุ่มสอง พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) เช่น โมบาย โอเปอเรเตอร์ ทั้งนี้ภายในปี 2564 UTE มีเป้าหมายการติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ไว้ไม่น้อยกว่า 4 เมือง ได้แก่ แหลมฉบัง ระยอง นครสวรรค์ ภูเก็ต