หน้าแรก Vendors Netizen ชี้ธุรกิจ Healthcare กำลังเผชิญดิจิทัลดิสรัปชั่นแนะปรับตัวสู่ รพ.อัจฉริยะ

Netizen ชี้ธุรกิจ Healthcare กำลังเผชิญดิจิทัลดิสรัปชั่นแนะปรับตัวสู่ รพ.อัจฉริยะ

แบ่งปัน

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ของ ลุกตลาด Healthcare ด้วยระบบ ERP เวอร์ชันNetizen Peony จะช่วยผลักดันบริการทางการแพทย์ให้เดินหน้าเข้าสู่ Intelligent Hospital อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ของมนุษยชาติแบบองค์รวม

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสังคมไทยได้เริ่มหันมาสนใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต การมีสุขภาพที่ดี ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย แต่ธุรกิจโรงพยาบาลนั้นกำลังเผชิญหน้ากับ Digital Disruption เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ดังนั้น Netizen ได้มองเห็นความสำคัญในการช่วยวางระบบ ERP เพื่อ Transform ธุรกิจกลุ่ม Healthcare ให้เข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Intelligent Hospital) ในอนาคต

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen)

ซึ่งในปัจจุบันระบบการให้บริการของหน้าบ้าน (Front Office) ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลคนไข้ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในส่วนของระบบหลังบ้าน (Back Office) โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเก่าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้การเข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบหน้าบ้านไม่มีประสิทธิภาพมากนักในการจัดการและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ล่าสุด Netizen (เนทติเซนท์) จึงได้พัฒนาระบบหลังบ้านเพื่ออุตสาหกรรม Healthcare ในการวางระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมจาก SAP S/4HANA เพื่อวางรากฐานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้กับธุรกิจโรงพยาบาล การขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาลเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อช่วยในการปรับโมเดลธุรกิจโรงพยาบาลให้มีความยืดหยุ่น ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กร และโรงพยาบาลภายในเครือ โดยการเข้าถึงข้อมูล (Smart Data) ได้แบบ Real-time เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ สร้างกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงการบริการใหม่ๆสำหรับวงการ Healthcare โดยการพัฒนากระบวนการทำงาน กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และตรวจสอบกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน และปริมาณงานของพนักงาน สร้างความโปร่งใส่ในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ Operation Excellence ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และการให้บริการเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลโลก

นายเสรี สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

ด้านนายเสรี สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ยังเสริมอีกว่า ระบบ “Netizen Peony”ยังพร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมไปถึงระบบบริหารการจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่ช่วยลดต้นทุนในค่ายาและค่ารักษาพยาบาล เพื่อตอบสนองเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร Wellness ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง