หน้าแรก Cloud Data-Driven Organization ขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลด้วยพลังแห่งข้อมูล

Data-Driven Organization ขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลด้วยพลังแห่งข้อมูล

แบ่งปัน

การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) นั้น หนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยขับเคลื่อน คือ การจัดการและปกป้องสินทรัพย์ข้อมูล เข้าถึง “”ข้อมูล” (Data) ที่ต้องการได้อย่างอิสระ และใช้ประโยชน์ข้อมูลให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)

แต่อย่างที่ทราบกันดี หลาย ๆ ธุรกิจ ในวันนี้ ต้องการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ และได้มีการเตรียมพร้อม ทั้งวางผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้รองรับการเชื่อมโยง และบริหารจัดการ “บิ๊กดาต้า” (Big Data) และมีอีกหลายธุรกิจที่ติดอุปสรรคสำคัญ คือ ขาด “Data-Driven Mindset” เพราะไม่ทราบว่า ปัญหาขององค์กรคืออะไร? (Data Needs) ไม่มีตั้งเป้าหมายในการนำข้อมูลมาใช้ และไม่ทราบว่าจะนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างไร จึงติดกับดักการทำงานขององค์กรที่เป็นการทำงานแบบแยกส่วนในองค์กร (Organizational Silos) ทำให้ขาดระบบจัดการข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อกลยุทธ์ (Strategy) ไม่ชัดเจนก็ส่งผลให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เข้าใจ และทำให้ข้อมูลกลายเป็นเพียงแค่ “รายงาน” (report) ที่ทำส่งแต่ไม่ได้นำไปต่อยอดแต่อย่างใด

และแม้ในธุรกิจที่เตรียมพร้อมในหลาย ๆ ธุรกิจ แต่การใช้ทีม Data Engineer หรือทีมไอทีสร้าง Data Platform มาเก็บข้อมูล และเชื่อมกับระบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แต่เมื่อข้อมูลที่เก็บมีความซับซ้อนมาก และไม่มีผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยดูว่าจะนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้ตอบโจทย์ของธุรกิจ จนทำให้องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ปัญหาเหล่านี้ได้กลายมาเป็นความท้าทาย (challenge) ที่ธุรกิจจำเป็นต้องก้าวข้ามผ่านไป

ฟูจิตสึ ในฐานะขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อสร้าง Data-Driven Organization โดยคุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเราสามารถสรุปได้ดังนี้

หนทางก้าวไปสู่การเป็น Data-Driven Organization
วันนี้ “Data” คือ “น้ำมันของยุคสมัยใหม่” แต่จะไม่มีประโยชน์หากไม่ได้ “กลั่น” ออกมา!! และหากไม่มีเครื่องยนต์ในการใช้ ข้อมูลก็ไม่มีประโยชน์เช่นกัน!! ดังนั้นการใช้ “ข้อมูล” ให้เกิดประโยชน์ จำเป็นต้องมีทั้งกระบวนการวิเคราะห์ (Analytics) และนำไปใช้ให้ถูกขั้นตอน

กล่าวคือ ธรุกิจวันนี้ต้องสามารถนำ “ข้อมูล” มาใช้เพื่อให้สามารถรู้จักตัวตนขององค์กรรู้ว่าคู่แข่งคือใคร (Mapping Company’s Performance) และนำข้อมูลในการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Improve Brand’s customer experience) พร้อมกับใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า แก้ไข และนำปรับปรุงบริการอย่างรวดเร็ว (Making Decision quicker, solve problem faster) ด้วยความเข้าใจตลาด และการแข่งขัน (Understand users, market and competitions) ที่มาจากข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กรธุรกิจเพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้

คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้จึงเห็นหลาย ๆ ธุรกิจ จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมในการตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-Driven Decision) โดยต้องเริ่มตั้งแต่การสร้าง Data-Driven Mindset ในระดับผู้บริหาร เพื่อสร้างเชื่อมั่น และแสดงให้พนักงานทุกระดับเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล และฝึกฝนการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ไม่ใช่เพียงแค่ “คิดว่า คาดว่า หรือน่าจะ” แต่ต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงไม่ใช่การคาดเดา

นอกจากนี้การวางรูปแบบของการใช้ “ข้อมูล” ยังส่งผลรวมถึงเพื่อสร้างความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบไม่ติดที่ตัวบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพียงเท่านั้น แต่ต้องกลายเป็นวัฒนธรรม หรือชุดความคิดในการขับเคลื่อนองค์กร

อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยจากการสำรวจในปี 2564 ของ Harvard Business Review เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ระบุว่าบริษัทฯ ชั้นนำส่วนใหญ่กว่า 92.2% ยังเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ในด้านการจัดองค์กร การสร้างกระบวนการทางธุรกิจ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสาร รวมถึงบุคลากรยังขาดทักษะ ต่อต้าน และขาดความเข้าใจในความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

สำหรับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ธุรกิจต้องสามารถปลดล็อก และใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยความเข้าใจ ก่อนจะเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ด้วยการเดินหน้าสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” ตั้งแต่ในระดับนโยบาย และสร้างกลยุธ์ข้อมูล (Data Strategy) ที่จะส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแบบ Quick Win ด้วยการตั้งเป้าหมายที่สั้น และเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรว่า “ข้อมูลจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกันขององค์กร

เส้นทางการวิเคราะห์ข้อมูล
“ข้อมูล” คือหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง การที่จะเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) องค์กรธุรกิจต้องกำหนดเส้นทางการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Pathway) ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนด้านข้อมูล และ​กระบวนการที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ที่ต้องเปลี่ยนฐานของข้อมูลจากรูปแบบเดิมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computerization) และเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Connectivity) ด้วย 5 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล (5 Types of Data Analytics)

โดยเริ่มจาก การสร้างทัศนวิสัย (Visibility) เพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบต่าง ๆ และความโปร่งใส (Transparency) ในการวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics) เพื่อพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับแบบจำลองทางสถิติด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพื่อช่วยใน​การดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นขั้นต้นของการนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ลึกมากขึ้น จนสามารถทำนาย (Predictive) และวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive analytics) ได้ และสามารถปรับตัว (Adaptability) จนสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำ (Prescriptive analytics) ได้ และสร้างองค์ความรู้ (Cognitive) ที่ผ่านการวิเคราะห์ (Cognitive Analytics)

โดยแนวทาง Data-driven ของฟูจิตสึ นี้จะช่วยเหลือแก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งนั่นคือ ขั้นตอนพื้นฐานที่จะนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจในอนาคต ซึ่งปัจจุบันฟูจิตสึ ได้เข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ “ข้อมูล” ยกระดับกระบวนการจัดการ และนำเสนอบริการใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive), อุตสาหกรรมการเงิน (Financial) และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas) ซึ่ง ฟูจิตสึได้ให้เข้าไปให้ปรึกษา โดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ข้อมูล และความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย โดยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผ่านโซลูชัน เทคโนโลยีและบริการที่หลากหลายของฟูจิตสึ และพาร์ทเนอร์

บางส่วนของโซลูชัน Data Driven Organization สามารถดูเพิ่มเติมจากจากช่อง Youtube ของ Fujitsu Thailand

องค์กรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23
เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555