หน้าแรก Data Center ตามไปยลโฉมระบบ Arion Aisle Containment System สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์

ตามไปยลโฉมระบบ Arion Aisle Containment System สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์

แบ่งปัน

การควบคุมลมเย็นและลมร้อนของห้องดาต้าเซ็นเตอร์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในห้องเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการกำหนดทิศทางเดินของลมเย็นและลมร้อน

โดยทีม Reseach Design & Development ของ บริษัท เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จำกัด ได้ทำการวิจัยและออกแบบ Arion Cold and Hot Aisle Contaiment เพื่อรองรับการควบคุมลมร้อนและลมเย็นให้ในศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

Aisle Containment แบ่งออกตามลักษณะการไหลของลมร้อนและลมเย็นได้เป็นสองแบบดังนี้

1. Hot Aisle Containment
2. Cold Aisle Containment

Hot Aisle Containment

Hot Aisle Containment เป็นพื้นที่ที่มีลมร้อนไหลผ่านอยู่ภายในห้องตลอดเวลาและมีลมเย็นอยู่ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล มีโครงสร้างเป็นตู้ 19” ติดตั้งเป็นสองแถวหันด้านหลังเข้าหากัน ติดตั้งประตูปิดที่ปลายทั้งสองด้านของแถวตู้ 19” แล้วปิดช่องว่างระหว่างด้านบนตู้ 19” ถึงฝ้าเพดานให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อใช้เป็นทางไหลกลับของลมร้อนและป้องกันไม่ให้ลมร้อนรั่วออกไปผสมกับลมเย็นหน้าตู้ 19” ซึ่งจะมีรูปแบบและทิศทางการไหลของลมร้อนและลมเย็น

แสดงให้เห็น Arion rack ติดตั้งให้หันหลังเข้าหากันบนพื้นยกลอย (raised floor) ซึ่งหากติดต้ังตามมาตรฐานยุโรปแล้วระยะห่างระหว่างด้านหลังของตู้ 19” ต้องไม่น้อยกว่า 1,200 มม. ระบบทําความเย็น (CRAC: Computer Room Air Conditioner) จะปล่อยลมเย็นด้วยความดันที่เหมาะสมลงด้านล่างของพื้นยกลอย ที่ด้านหน้าของตู้ 19” ทุกแถวจะมีการติดตั้งแผ่นปิดชนิดรูพรุน (perforate tile) ส่วนด้านหลังตู้ 19” จะติดตั้งด้วยแผ่นปิดชนิดทึบ ด้วยความดันลมที่เหมาะสมจากระบบทําความเย็นจะทําให้มีลมส่วนหนึ่งถูกดันขึ้นสู่ด้านบนผ่านทางแผ่นปิดชนิดรูพรุนไปอยู่ด้านหน้าตู้ 19” โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ติดต้ังภายในตู้ 19” จะดูดลมเย็นเข้าไป แล้วปล่อยลมร้อนออกที่ประตูหลัง จึงทําให้ด้านหลังของตู้ 19” ที่เป็นห้องปิดมีลมร้อนไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา ลมร้อนนี้จะถูกดูดกลับไปยังระบบทําความเย็นผ่านทางระบบท่อหรือฝ้าเพดาน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นลมเย็นกลับมาป้อนให้ด้านหน้าตู้ 19” ใหม่เป็นวัฏจักรแบบน้ีตลอดเวลา (จะเป็นการประหยัดพลังงานมากกว่ากรณีที่อุณหภูมิลมร้อนสูงมากๆ ให้ปล่อยทิ้งออกนอกศูนย์ข้อมูลแล้วดูดอากาศเย็นจากรอบๆ ศูนย์ข้อมูลกลับเข้ามาเปลี่ยนเป็นลมเย็นแทน)

ประโยชน์ของ Hot Aisle Containment:
– ใช้ระบบท่อสําาหรับการไหลกลับของลมร้อน
– อุณหภูมิภายในศูนย์ข้อมูลทั้งหมดจะเย็น
– อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องก็จะทำงานภายใต้อากาศเย็น
– มีลมรั่วผ่านรอยต่อแผ่นปิดของพื้นยกลอยแต่ไม่มีผลเสีย เพราะลมรั่วในบริเวณที่เป็นอากาศเย็นอยู่แล้ว
– ประหยัดพลังงานเพราะสามารถใช้ลมเย็นที่มีอุณหภูมิสูง ข้ึนได้เล็กน้อย และใช้เวลาทํางานน้อยกว่า

สิ่งที่ต้องคํานึงถึง:
1. อุณหภูมิภายใน Aisle Containment จะประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส
2. โดยปกติค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับ Cold Aisle Containment
3. ความสูงระหว่างตู้ 19” กับช่องปล่องไหลกลับของลมร้อน
4. ระบบดูดไหลกลับความร้อน

Cold Aisle Containment

Cold Aisle Containment เป็นพื้นที่ที่มีลมเย็นไหลผ่านอยู่ภายในห้องตลอดเวลาและมีลมร้อนไหลในส่วนที่เหลือท้ังหมดของศูนย์ข้อมูล มีโครงสร้างเป็นตู้ 19” ติดตั้งเป็นสองแถวหันด้านหน้า เข้าหากันติดตั้งประตูปิดที่ปลายทั้งสองด้านของแถวตู้19”แล้วปิดช่องว่างด้านบนตู้ 19” ด้วยวัสดุโปร่งใสเพื่อให้ระบบแสงสว่างจากเพดานสามารถส่องผ่านวัสดุโปร่งใสนี้ได้และทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องติดตั้งระบบแสงสว่างเพิ่มเติม ซึ่งจะมีรูปแบบและทิศทางการไหลของลมเย็นและลมร้อน

ลักษณะการไหลเวียนของลมร้อนและลมเย็นสําหรับ Aisle Containment ชนิดลมร้อนและลมเย็นมีการไหลเวียนแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันที่โครงสร้างของอุปกรณ์ที่ประกอบเป็น Aisle containment เท่านั้น

Cold Aisle Containment จะมุ่งเน้นความสนใจไปที่การทําความเย็นให้กับอุปกรณ์ไอทีภายในตู้ 19” เท่านั้น โดยไม่ให้ความสนใจกับพื้นที่ที่อยู่ด้านนอก Aisle containment แต่อย่างใด และพื้นที่ด้านนอก Aisle containment ทั้งหมดนี้ก็จะมีลมร้อนที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับลมร้อนที่ปล่อยออกจากด้านหลังตู้ 19” การติดตั้ง Cold Aisle Containment ให้กับศูนย์ข้อมูลเก่าที่เปิดให้บริการอยู่แล้วจะสามารถทําการติดต้ังได้ง่ายกว่า เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคารเดิมแต่อย่างใด

ในการติดตั้ง Arion Cold Aisle Containment ทีมงาน RD&D ของเชอวาลฯ ได้ออกแบบให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับแถวของตู้ 19” Arion ได้โดยไม่ต้องมีการเจาะการยึดตายเข้ากับพื้นยกลอยและแก้ไขฝ้าเพดานแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีต้องพิจารณาถึงระบบทำความเย็นสําหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไอที ซึ่งอยู่ด้านนอก Aisle Containment ด้วย อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องทํางานอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูงกว่าเดิมหลายองศาเซลเซียส จึงต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะยังคงสามารถทํางานได้โดยไม่มีปัญหาด้วย

ประโยชน์ของ Cold Aisle Containment:
– ติดตั้งกับศูนย์ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นระบบพื้นยกลอยและเปิดให้บริการอยู่แล้วโดยไม่ต้องปรับปรุงห้องใดๆ
– มุ่งเน้นการทําความเย็นให้แก่อุปกรณ์ไอทีภายในตู้ 19” เท่าน้ัน
– ความหนาแน่นของเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับได้ข้ึนอยู่กับสภาพ แวดล้อมทั้งหมดของห้องเซิร์ฟเวอร์เอง
– ประหยัดพลังงานเพราะสามารถใช้ลมเย็นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นได้เล็กน้อย และใช้เวลาทํางานน้อยกว่า

 

สิ่งที่ต้องคํานึงถึง:
1. มีลมเย็นรั่วผ่านรอยต่อของแผ่นปิดขึ้นไปผสมกับลมร้อน ในพื้นที่ด้านบนที่อยู่นอก Aisle containment ได้ ดังน้ันการควบคุมความดันลมเย็นให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงานและความสูญเสียจากการรั่วนี้ได้
2. อาจจําเป็นต้องติดตั้งระบบทำความเย็นสําหรับอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอก Aisle containment
3. ระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่ได้ออกแบบไว้ก่อนน้ีจะมีผลกระทบ โดยตรงหลังการติดต้ังระบบ
4. อุณหภูมิภายในศูนย์ข้อมูลสูงกว่าเดิม (30-40 องศาเซลเซียส)

จากการศึกษาข้อมูลหลายๆ แหล่ง ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระบบ Hot Aisle Containment หรือ Cold Aisle Containment สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ากัน โดยรวมแล้วสามารถประหยัดพลังงานได้ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการตัดสินใจว่าจะเลือก ติดตั้ง Aisle Containment แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแบบระบบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันว่าเหมาะกับการติดต้ังใช้งานระบบใดกว่ากัน

อย่างไรก็ดีในการใช้งานระยะยาวนั้นการใช้ Hot Aisle Containment น่าจะประหยัดพลังงานได้ดีกว่า การรั่วของลมเย็นผ่านทางรอยต่อแผ่นปิดของพื้นยกลอยขึ้นมาด้านบนก็ไม่ทําให้ เกิดความสูญเสียใดๆ เพราะอากาศบนพื้นยกลอยก็เป็นอากาศเย็นอยู่แล้ว สภาพการทำงานก็ดีกว่าเพราะทั้งห้องจะเย็นตลอดเวลา ไม่เกิดอาการกระทบร้อนกระทบเย็นเวลาเดินเข้าไปทำงานที่หน้าตู้ 19” และไม่ต้องห่วงอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ภายนอก Hot Aisle containment ด้วย

จากข้อมูลอ้างอิงของ Energy Start ซึ่งเป็นหน่วยงาน EPA (Environmental Protection Agency) ของสหรัฐอเมริกาว่าระบบ Aisle Containment สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 5-10% และ หากคิดเฉพาะพลังงานที่ใช้กับชุดพัดลมดูดอากาศแล้ว ก็สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20-25% เลยทีเดียว

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับชมสินค้า ได้ที่
สำนักงานขายในประเทศ บริษัท เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จำกัด
ชั้นจี โซนบี อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ บางนา-ตราด 25
โทร 02 315 1504
อีเมลล์ domestic_sales@chevalgrp.com
เว็บไซต์ www.chevalgrp.com