หน้าแรก Home Product Update โหลดบาลานเซอร์ F5 Local Traffic Manager 2000 series

[Product] โหลดบาลานเซอร์ F5 Local Traffic Manager 2000 series

แบ่งปัน

อุปกรณ์กระจายโหลดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่มีความหยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งอุปกรณ์มีความเข้าใจทางด้านแอพพลิเคชันเป็นอย่างดี ทำให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายแอพพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการกระจายโหลดนั้น ทำให้การทำงานแอพพลิเคชันขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น