หน้าแรก News & Event ไต้หวัน เตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2024

ไต้หวัน เตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2024

แบ่งปัน

ไต้หวันเตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2024 ครั้งที่ 11 (Smart City Summit & Expo – SCSE 2024)  และงานประชุมสุดยอดผู้นำเมือง Net Zero City Expo ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไทเประหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม และเมืองเกาสงระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2024

โดยการผนึกความร่วมมือของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งไทเป สภาการพัฒนาแห่งชาติ และรัฐบาลเมืองเกาสง  มีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาลไต้หวันและภาคอุตสาหกรรมกว่า 2,000 รายจาก 46 ประเทศในการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมทั้ง 2 แห่ง เมืองไทเปและเมืองเกาสง  พร้อมเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน ภาคธุรกิจทั้งในประเทศไต้หวันและนานาประเทศเข้าร่วมงานจัดประชุมประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ เมืองอัจฉริยะ 2024 กับเทคโนฯ AI ที่มีอยู่ทุกแห่งทั้งการดำเนินชีวิต ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองอัจฉริยะ