หน้าแรก News & Event กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ

แบ่งปัน
ดร.ระพี บุญเปลื้อง

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์น้ำดีปูรากฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนไทย ผ่านสื่อออนไลน์หวังกระตุ้นและนำองค์ความรู้จากรายการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยสื่อปลอดภัย ชี้ปัจจัยหนุนเนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายเพียงแค่เสิร์ชในอินเทอร์เน็ต แต่คอนเทนต์ที่มีการสอดแทรกองค์ความรู้และความสนุกที่จะเหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งที่หาได้ยาก

ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในช่องดิจิทัลทีวีมีจํานวนน้อยเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ช่องต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงผลกำไรทางธุรกิจส่งผลให้การผลิตรายการต่าง ๆ จึงต้องมุ่งเน้นผลิตเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถตอบโจทย์การประกอบธุรกิจได้ ทำให้รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กที่มีเนื้อหาเหมาะสมจึงลดลงไปด้วย สำนักงาน กสทช. โดยการดำเนินงานของ กทปส. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาและการออกอากาศรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการผลิตรายการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย ในช่อง มหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยเผยแพร่ทางโทรทัศน์เคเบิ้ล ช่อง CTH ทางโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV) และทางสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube Channel และมีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ YouTube Channel รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, สถานีโทรทัศน์ MCOT Family และไทยรัฐทีวี

นายนิพนธ์ จงวิชิต

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เสริมว่า กทปส. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพราะเห็นว่ารายการสำหรับเด็กในช่องดิจิทัลทีวีมีจำนวนน้อยเกินไป ซึ่ง กทปส. เล็งเห็นและความสำคัญในการผลิตคอนเทนต์ สำหรับเด็กและเยาวชนให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนทางด้านผู้ปกครองจะมีสื่อปลอดภัยและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีสำหรับเด็ก อีกทั้งผู้ปกครองสามารถใช้ความรู้และคุณค่าที่ได้จากรายการไปประยุกต์และปรับสอนหรือทำกิจกรรมภายในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอีกด้วย

ที่มา : ข่าวพีอาร์