หน้าแรก Applications ไทยซัมซุง ปลื้มนำระบบไอทีจัดการโลจิสติกส์ เสริมแกร่งธุรกิจเต็มสูบ ลดเวลา-ค่าใช้จ่าย

ไทยซัมซุง ปลื้มนำระบบไอทีจัดการโลจิสติกส์ เสริมแกร่งธุรกิจเต็มสูบ ลดเวลา-ค่าใช้จ่าย

แบ่งปัน
นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ นำระบบ G-ERP : Global Enterprise Resource Planning เป็นฐานข้อมูลหลักในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สามารถลดการใช้กระดาษทุกกระบวนการตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ

โดยใช้ระบบย่อยคือ GSRM : Global Supplier Relationship Management เชื่อมโยงคำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์ ตรวจสอบสต็อก ส่งข้อมูลการสั่งซื้อ และส่งวัตถุดิบหรือสินค้า รวมถึงกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานเพื่อผลิตสินค้า ชี้เดิมใช้เวลาจัดการสั่งซื้อจากวัตถุดิบมากกว่า 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 1-2 วัน เพื่อวางแผนก่อนการผลิตทั้งหมด พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการฯ หวังกระตุ้นการจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตยั่งยืน ด้านสำนักโลจิสติกส์ เร่งเครื่องผลักดันยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเน้นจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน

นางกิ่งกนก พรมภา ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ดำเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม คัดเลือกผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ 5 ประการ ได้แก่

(1) การกำหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ
(2) การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน
(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์
(4) ระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
(5) ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

นางกิ่งกนก พรมภา ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
นางกิ่งกนก พรมภา ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด

กิ่งกนก กล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในองค์กรมีความสำคัญมาก เท่าที่ทราบภาครัฐโดยสำนักโลจิสติกส์มีโครงการดีๆสนับสนุนผู้ประกอบการ ในฐานะองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ยังจะขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้นอกจากได้รับรางวัลแล้ว ทางบริษัทฯ ได้นำองค์ความรู้และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางสำนักฯ นำประเมินการดำเนินงาน ซึ่งบางส่วนทางบริษัทฯ มีอยู่แล้วแต่บางส่วนสามารถนำมาเสริมได้ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน การควบคุมการเคลื่อนไหว และจัดเก็บของสินค้าบริการ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แหล่งผลิตไปสู่การบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยการนำระบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่มาเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นหากองค์กรที่มีการวางแผนและกลยุทธ์ที่ดีตลอดจนสามารถถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างสอดคล้องเหมาะสมจะทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างมาก รวมถึงยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

“สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในฐานะผู้ดำเนินงานและคัดเลือกผู้ประกอบเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบรางวัลนี้ให้แก่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ทางสำนักโลจิสติกส์ได้มอบสิทธิพิเศษในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาทิเช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบริการโลจิสติกส์ การรับคำปรึกษาจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คู่มือในการบริหารจัดการด้านโซอุปทานและโลจิสติกส์ เป็นต้น พร้อมขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ ได้

โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.logistics.go.th โทรศัพท์ 0 2202 3646 หรือ 0 2202 3648 โทรสาร 0 2644 8745” กล่าวทิ้งท้าย