หน้าแรก Security Bug Managed Security Services บริการความปลอดภัยแบบมืออาชีพจากฟูจิตสึ

Managed Security Services บริการความปลอดภัยแบบมืออาชีพจากฟูจิตสึ

แบ่งปัน

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวตามทันต่อความเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งจากเครือข่ายที่กระจัดกระจาย และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย ที่สามารถค้นหา และจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจกับการ Outsource ระบบความปลอดภัยขัอมูลคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานมืออาชีพภายนอกมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รวมไปถึงการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยกับข้อมูลภายในองค์กรเองเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญขององค์กรในการรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

แม้ว่าภัยต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถป้องกันได้ ถ้าหากมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแรง แต่การเฝ้าระวังการถูกโจมตีจากช่องโหว่นั้น ยากที่จะกระทำได้ตลอดเวลา และยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดีพอ

การป้องกันก็จะยากลำบากมากขึ้น ดังนั้หากมีผู้ช่วยที่ดี มีระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และคอยแจ้งเตือนให้ทราบตลอดเวลา ข้อมูลสำคัญที่มีอยู่ ก็จะถูกปกป้องให้มีความปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อยลง และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ จากการจัดการและปกป้องสินทรัพย์ข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานไอทีขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ส่วนขอบไปจนถึงส่วนแกนหลักของเครือข่ายรวมถึงระบบคลาวด์ เพื่อให้สอดรับการกฏเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ทางออกขององค์กรในวันนี้ คือการใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เข้ามาช่วยดูแล และปรับปรุงระบบไอทีภายในองค์กรให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ ช่วยทำหน้าที่เฝ้าระวัง และบริหารจัดการระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์

เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรพร้อมรับมือกับภัยคุกคามอยู่เสมอ
วันนี้ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทางธุรกิจส่วนใหญ่นั้นมักจะถูกบันทึกอยู่ภายในระบบ Database และ Data Warehouse ของธุรกิจองค์กร ซึ่งมักตกเป็นเป้าของการโจมตีเพื่อขโมยหรือทำลายข้อมูล การใช้บริการ Managed Security Service (MSS) จึงสามารถช่วยดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดได้ผ่านศูนย์ Security Operation Center (SOC) ที่จะทำการแจ้งเตือนหากเกิดการโจมตีระบบ อีกทั้งยังช่วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะให้คำปรึกษา และแนะนำการวางโครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ MSS นั้น องค์กรต้องระมัดระวังในการเลือกใช้บริการ เพราะ MSS นั้นมีหน้าที่ในการดูแลระบบความปลอดภัยขององค์กรโดยรวม ซึ่งปัจจุบันถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร

ทำไมองค์กรต้องใช้ Fujitsu Managed Security Services
บริการ Fujitsu Managed Security Services คือ โซลูชันสำหรับป้องกันข้อมูลภายในองค์กร (Information Protection) ที่สามารถบริการบริหารจัดการประสิทธิภาพของข้อมูล ด้วยการจัดหมวดหมู่ ติดตาม (Classification & Labeling) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต้องได้รับการคุ้มครอง การปกป้องและจำกัดการเข้าถึง และได้รับการอนุญาตโดยเฉพาะ (Classified Information) รวมถึงปกป้องข้อมูลไม่ให้ถูกส่งออกไปยังภายนอกองค์กร (Data Loss Prevention) ทั้งจาก อุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint) การปกป้องเน็ตเวิร์กจากผู้ใช้ภายนอก (network) ป้องกันความปลอดภัยอีเมล (Email) และความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud) ด้วยการเข้ารหัส (Encryption)

ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของดิสก์ ไฟล์ และโฟลเดอร์ อีเมล และไดรฟ์ที่สามารถถอดออกได้ สามารถจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM) ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องไฟล์ได้จากทุกที่ สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันได้อย่างปลอดภัย และตรวจสอบได้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) รวมถึงข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) ก็ตาม อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการตัวตนผู้ใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ (Identity and Access Management) ด้วยการIdentification, Authentication, Authorization, Auditing และ Accountability ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โดยฟูจิตสึมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญ มีทักษะความรู้ความสามารถที่การรับรอง Certification ในการรับมืออย่างดี มีประสบการณ์ เท่าทันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และความร่วมมือกับเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับระดับสากลมาใช้ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ของฟูจิตสึที่สามารถให้บริการ Security Intelligence Platform ด้วยการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ จากเหตุการณ์ และข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมไปถึงการนำข้อมูลและพฤติกรรมต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทั้งแบบอัตโนมัติ (AI/ML) และ Advanced Threat Center (ATC) ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security ทำให้สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ลดผลกระทบทันที และป้องกันการโจมตีที่ตามมาไม่ให้เกิดขึ้นได้ทันที

ซึ่งเมื่อใดที่มีการตรวจพบสิ่งผิดปกติ ทางศูนย์ SOC ก็จะส่งการแจ้งเตือนดังกล่าวไปยังองค์กรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที ซึ่งการใช้บริการ SOC as a Service ของ ฟูจิตสึ จะช่วยลดภาระขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนระบบ และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะสามารถได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากฟูจิตสึมีศูนย์ SOC อยู่ทั่วโลก จึงสามารถรวบรวมความรู้และการแลกทักษะระหว่างกันจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือ Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) จึงสามารถประสานเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้ากัน สามารถพัฒนาอัลกอริทึมวิเคราะห์เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ

สามารถระบุภัยคุกคามที่ “ไม่รู้จัก” จัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดสำหรับนักวิเคราะห์ให้จัดการได้อย่างถูกต้อง และช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ลงได้ ทำให้วิศวกรในศูนย์ SOC
มีเวลามากขึ้นในการทำงานวิเคราะห์ หมดปัญหาในการตรวจสอบ และเฝ้าระวังให้ผู้ใช้บริการได้

ปัจจุบันมีหลายอุตสาหกรรมได้ใช้บริการ Fujitsu Managed Security Services ของฟูจิตสึแล้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) อุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail) และภาครัฐ (Government) โดยเปลี่ยนจากการลงทุนเองเป็นการใช้บริการรักษาความปลอดภัยแบบจัดการรวมศูนย์ ที่รวมทั้งนักวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญ และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ และก้าวทันภัยคุกคามจากทั่วโลกของฟูจิตสึ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23
เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555
http://th.fujitsu.com
www.facebook.com/FujitsuThailand