หน้าแรก Storage Big Data อบรมหลักสูตร : Big Data & Data Science Certification รุ่นที่ 12

อบรมหลักสูตร : Big Data & Data Science Certification รุ่นที่ 12

แบ่งปัน

สถาบันไอเอ็มซีได้เปิดหลักสูตร Big Data Certification มาตั้งแต่ปี 2558 และได้ทำการอบรมผู้เรียนมาแล้ว 11 รุ่นจำนวนเกือบ 300 คน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทฤษฎีและลงมือปฎิบัติการทางด้าน Big Data ในด้านต่างๆโดยจะสามารถนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ประมวลผลและนำมาแสดงผลได้ โดยผ่านเครื่องมือต่างๆอาทิเช่น Hadoop, Google Cloud และ Tableau ซึ่งหลักสูตรนี้ทางสถาบันได้รวบรวมวิทยากร และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่มีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ก็ปรับให้สอดคล้องและทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบันอีกครั้ง โดยเพิ่มเนื้อหาทางด้าน Data Science มากขึ้นทั้งในเรื่องของ Deep Learning และการใช้เครื่องมือต่างๆ และได้ปรับชื่อหลักสูตรใหม่เป็น Big Data & Data Science Certification

เนื้อหาภาคปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับปี 2021 ประกอบด้วย

(1) การทำ Fraud Detection ด้วยเทคนิค Graph Data Science
(2) การทำ Stream Data Analytics เพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติ หรือทำ Early Warning
(3) การสร้าง Automated Workflow บน Hadoop เพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และสร้าง Machine Learning Model

Big Data เป็นเทคโนโลยีที่กำลังกล่าวถึงกันอย่างมาก การที่ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นมหาศาล มีหลายรูปแบบ และการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่างๆต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) มีการนำเทคโนโลยีใหม่เช่น Hadoop, Big data on Cloud เข้ามาจัดการข้อมูล และสร้างคุณค่าจากข้อมูลอย่างเช่นการทำ Big Data, Data Analytics, Data Science จนถึงการพัฒนา AI การก้าวสู่ยุค Digitalization องค์กรควรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

หลักสูตร Big Data Certification เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมงที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์ จนถึงการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning การทำ Data Science โดยใช้ TensorFlow และ Traditional Machine Learning การสอนในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การทำ Workshop โดยจะมีการใช้เครื่องมือ Big Data ที่สามารถทำงานได้บนข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับท่านใดที่สนใจหลักสูตรดังกล่าวสามารถคลิก อ่านรายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://imcinstitute.com/a-new-web/bd/page-bd.html

ติดต่อ Ms.Kwanhathai Thavornpong / Ms.Pakawan Udomphan / Mr.Boonyarat Kalayanapradit
Mobile: 088-192-7975
Tel: 02-233-4732
E-mail: kwanhathai@imcinstitute.com / pakawan@imcinstitute.com /
contact@imcinstitute.com / boonyarat@imcinstitute.com