หน้าแรก News & Event กทปส. เดินเครื่องหนุนการพัฒนาเครื่องส่งวิทยุฯ ภาคภาษาชนเผ่า ลดความเหลื่อมล้ำการรับข่าวสาร

กทปส. เดินเครื่องหนุนการพัฒนาเครื่องส่งวิทยุฯ ภาคภาษาชนเผ่า ลดความเหลื่อมล้ำการรับข่าวสาร

แบ่งปัน

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. มอบทุนพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สวท. เชียงใหม่

ผ่านโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทยทั้ง 7 ชนเผ่าและอีก 2 ชนเผ่า ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 1 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบห่างไกลจาก ตัวเมืองให้ได้รับบริการด้านการกระจายเสียงเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการบริการสาธารณะของรัฐขั้นพื้นฐาน รวมถึงการลดปัญหาทางสังคมทั้งทางด้านยาเสพติดและกระบวนการค้ามนุษย์ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและเผยแพร่วิถีชีวิตชุนชนของกลุ่มชนเผ่า หวังนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการติดต่อสื่อสารและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน