หน้าแรก Home feature ดีเดย์ อีก 4 เดือน! “ใบขับขี่ที่เป็นภาพถ่าย” ก็ใช้ได้แล้วจร้า!

ดีเดย์ อีก 4 เดือน! “ใบขับขี่ที่เป็นภาพถ่าย” ก็ใช้ได้แล้วจร้า!

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) โดยในประกาศดังกล่าวนี้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าเด้วยการจราจรทางบกอยู่หลายมาตรา ซึ่งล้วนแล้วแต่ปรับปรุงให้เหมาะสมตามสมควร

แต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจสำหรับชาวไอทีก็คือ มาตรา 8 ซึ่งระบุว่า

มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัตจราจรทางบก พ.ศ. 2522

“มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ

ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

กล่าวโดยสรุปก็คือ เราสามารถใช้สำเนาภาพถ่ายหรือระบบแบบดิจิตอลที่ขนส่งกำหนดก็สามารถใช้ได้แล้ว โดยไม่ต้องพกใบขับขี่แข็งก็ได้จร้า!! (โดยในมาตรา 2 ระบุว่า ให้มีผลบังคับใช้หลังจากนี้ 120 วัน หลังจากมีประกาศ)

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th