หน้าแรก News & Event DGA ก้าวกระโดดสู่ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลเพื่อ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล”

DGA ก้าวกระโดดสู่ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลเพื่อ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล”

แบ่งปัน

ด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดำเนินงานสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และสร้างสรรค์งานบริการภาครัฐสำหรับประชาชนมากว่า 7 ปี การเติบโตสู่ภารกิจที่สำคัญของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเร่งเดินหน้าประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสู่ Road map รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA เตรียมผุดไอเดีย พร้อมเปิดแผน Digital Transformation ทั้งด้าน คน (Digital Literacy) และ Mindset กระบวนการ (Digital Transformation Program) และ กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้บทบาทใหม่ของ DGA ที่มุ่งตอบโจทย์ให้สังคมไทยทราบว่า ประชาชนจะได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ที่กำลังจะก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วย DGA Milestone ใน 1-2 ปีข้างหน้า

สำหรับโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการในปีนี้ คือ ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA จะดำเนินการอบรม Data Scientist เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคคลากรภาครัฐ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล Big data ที่สำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้มากขึ้น เช่น ผู้มีรายได้น้อย ภัยพิบัติ ท่องเที่ยว เป็นต้น