หน้าแรก Home feature ตามไปดู “ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐบาล” ฝีมือจาก EGA

ตามไปดู “ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐบาล” ฝีมือจาก EGA

แบ่งปัน

อีกหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน หรือ Digital Government Transformation ได้อย่างสมดุล

ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Smart Kiosk ซึ่งติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชน Smart Card ทำธุรกรรมหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐผ่านจุดบริการ ทั้งนี้ความคืบหน้าตู้ Government Smart Kiosk นั้น ล่าสุด อีจีเอ ได้พัฒนาระบบเพิ่มขึ้นแล้วถึง 17 บริการ เป็นการเพิ่มบริการเข้ามามากกว่าเดิมถึง 100%

โดยบริการที่บรรจุในตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐแต่เดิมนั้นประกอบด้วย
– ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม
– ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
– ระบบประวัติการฟื้นฟู และระบบประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– ระบบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง,
– ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App center (log) จาก อีจีเอ และ
– ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ


และในปัจจุบันระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือ
– ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย รพ.รามาฯ จาก รพ. รามาธิบดี
– ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
– ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำ จากการประปานครหลวง
– ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
– ระบบยืนยันตัวบุคคล (OpenID on Kiosk) จาก อีจีเอ และ
– ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย รพ.ราชวิถี จากรพ.ราชวิถี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://www.ega.or.th/th/content/920/11703/