หน้าแรก Cloud ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน GDPR จากญี่ปุ่น แชร์แนวทางปฎิบัติ

ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน GDPR จากญี่ปุ่น แชร์แนวทางปฎิบัติ

แบ่งปัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป (TCC Technology Group) นำโดย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) บริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชินทรัพย์ จำกัด จัดเวทีสัมมนาภายในองค์กรเกี่ยวกับหัวข้อ “New Business Risks Brought on by Privacy Legislation’s Global Expansion” ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ให้กับคณะผู้บริหารบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป้าหมายการผลักดันและสนับสนุนให้ทุกองค์กรเตรียมความพร้อมที่จะปฎิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA 2019) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่จำกัดเพียงหนึ่งปีนับจากวันที่ประกาศ พ.ร.บ. ในราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในอาเซียนมีบางส่วนคล้ายคลึงกับหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรป (GDPR) กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป จึงเรียนเชิญ นายชิมเปอิ โอกาวะ (Mr. Shimpei Ogawa) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและการประเมินการปฎิบัติตามข้อบังคับ GDPR จาก บริษัท อินเตอร์เน็ต อินิชิเอทีฟ เจแปน (IIJ) ร่วมแชร์องค์ความรู้ที่สำคัญและแนวทางปฎิบัติเพื่อให้องค์กรสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจุบัน มากกว่าร้อยละ 70 ของประเทศทั่วโลกมีกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคล และมีการบังคับใช้แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ นอกเหนือจากหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับขององค์กรจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ยังควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งดังกล่าวขึ้นหากมีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม