หน้าแรก News & Event สกมช. เปิดหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร

สกมช. เปิดหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร

แบ่งปัน

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำโดย พลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และพลโท ปริญญา ฉายดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและแผน/ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กร และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง ในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในระดับประเทศ จึงได้เรียนเชิญและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Executive Chief Information Security Officer) หรือ Executive CISO จำนวน 70 คน โดยรูปแบบการเรียนตลอดหลักสูตรจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและถกแถลงเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานยังขาดประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์