หน้าแรก News & Event HwaCom Systems เผยองค์กรควรมีการตรวจสอบทางไซเบอร์ และการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ

HwaCom Systems เผยองค์กรควรมีการตรวจสอบทางไซเบอร์ และการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ

แบ่งปัน

HwaCom Systems Inc. เป็นบริษัทที่พัฒนาและหลอมรวมผลิตภัณฑ์ บริการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บริการข่าวกรอง ข้อมูล ความปลอดภัยและแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียร่วมกับคู่ค้าในไต้หวัน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและบริการด้าน IOT เปิดเผยข้อมูลว่า องค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่เผชิญการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมทั้งการ บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกหน้าที่ขององค์กรส่งผลและเปลี่ยนแปลงวิธีการทําธุรกิจ นับเป็นความท้าทายขององค์กร

สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นบนไซเบอร์และ IoT (Internet of Things) ทําให้องค์กรต่าง ๆ ต้องพึ่งพาระบบเครือข่ายและระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร นอกจากนี้ความซับซ้อนเนื่องจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นการป้องกันการหยุดชะงักของบริการจึงมีความสําคัญต่อการรักษาประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร

วันนี้ธุรกิจจํานวนมากปฏิเสธผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ต่อการดําเนินธุรกิจหรือเพื่อค้นหาความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่จําเป็นในการปรับให้เข้ากับกรณีการใช้งานเฉพาะของพวกเขาได้ดี แต่ธุรกิจอื่น ๆ ก็กําลังทําการเปลี่ยนแปลงและนําระบบที่ช่วยในการดําเนินงานมาใช้