หน้าแรก News & Event กทปส. ผลักดัน 7 โครงการหนุนรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

กทปส. ผลักดัน 7 โครงการหนุนรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

แบ่งปัน
btfp

ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวนี้ส่งผลโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิตสื่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตสื่อที่ต้องสร้างจุดเด่นของเนื้อหาเพื่อให้ประชาชนสนใจตลอดจนความรวดเร็วในการนำเสนอข่าว ซึ่งในบางครั้งอาจขาดการกลั่นกรอง และไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่นำเสนอ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดกับประชาชนที่เปิดรับสื่อเกิดความเข้าใจผิด สามารถถูกครอบงำจากสื่อยุคดิจิตอลได้ง่าย หากขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ (กทปส) เปิดเผยว่า ด กทปส. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมและประชาชนทั่วไปรู้เท่าทันสื่อ เกิดการตีความและวิเคราะห์สื่ออย่างมีสติ และผลักดันให้ภาคการผลิตสื่อมีแนวคิดในการผลิตเนื้อหาที่มีประโยชน์ คิดถึงประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนที่ปัจจุบันสามารถเป็นได้ทั้ง “ผู้รับสื่อ” และ “ผู้ส่งสื่อ” ล่าสุดในปี 2561 กทปส. ได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาโครงการด้านการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ 7 หน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สื่อนำเสนอว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรทั้งในกลุ่มระดับอายุทั่วไป กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ทั้งนี้ กทปส. ในฐานะหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาโครงการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ 7 หน่วยงาน มีความมุ่งหวังที่จะสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการรู้เท่าทันสื่อและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สื่อนำเสนอว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เนื่องจากความหลากหลายในการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่ออาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสื่อออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมของสื่อในการนำเสนอข่าวสารจากผู้ผลิตสื่อเพื่อให้มีการนำเสนอเนื้อหาสื่อที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมอีกทั้งเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต