หน้าแรก News & Event บราเดอร์ส่งมอบความห่วงใย คืนชีวิตป่าโกงกางแหล่งผลิตออกซิเจนของโลก

บราเดอร์ส่งมอบความห่วงใย คืนชีวิตป่าโกงกางแหล่งผลิตออกซิเจนของโลก

แบ่งปัน

บราเดอร์ สร้างสรรค์โครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 13 ส่งต้นกล้าจำนวน 2,000 ต้น ให้กับชุมชนเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลาย คืนลมหายใจสู่โลก

นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากวิกฤติโควิด-19 ที่คนไทยต้องเผชิญผลกระทบมาเป็นเวลานาน บราเดอร์ จึงได้ริเริ่มแคมเปญพิเศษ The Infinite Brotherhood of Love เพื่อส่งมอบความรักความห่วงใย สู่สังคมไทยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจเดียวกัน แบ่งปันออกซิเจนให้โลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้าน SDG ขององค์กรใน 3 ส่วน ทั้งด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น การผลักดันให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน และการเดินหน้าสร้างความร่วมมือในทุกระดับเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไม่มีวันสิ้นสุด

The Infinite Brotherhood of Love ถูกพัฒนาขึ้นโดยแรงบันดาลใจที่ได้จากสัญลักษณ์ของออกซิเจน (O2) มาแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติบนโลกใบนี้ และเมื่อนำ O มาเรียงต่อกันจะกลายเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ Infinity ที่ทำให้เห็นว่าทั้งมนุษย์และธรรมชาติล้วนต้องพึ่งพากันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และบราเดอร์ก็จะไม่หยุดที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนดังปรัชญาทางธุรกิจที่ยึดถือมากว่า 100 ปี ‘at your side’ “แคมเปญ The Infinite Brotherhood of Love จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในการดำเนินการเพื่อสังคมในปีนี้ของบราเดอร์ เริ่มจากกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่บราเดอร์ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อฟื้นคืนสภาพป่าชายเลนที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ให้ระบบนิเวศน์กลับมาดำเนินได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำ ช่วยป้องกันการกัดเซาะผืนดินชายฝั่งทะเล และสร้างอาชีพแก่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น” นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำต่อเนื่องมาตลอด 13 ปี รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในโครงการทั้งหมดมากกว่า 8,000 ต้น