หน้าแรก News & Event TK park ประกาศแผนการดำเนินงานปี 60 ขับเคลื่อนแนวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

TK park ประกาศแผนการดำเนินงานปี 60 ขับเคลื่อนแนวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

แบ่งปัน
TK park

TK park ประกาศแผนการดำเนินงานปี 60 ขับเคลื่อนแนวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” หรือ “Learning in Digital Age” เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสู่ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประชากรของประเทศให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนจะต้องมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต พร้อมขยายเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ TK park ทุกระดับ ทั้ง TK Hub ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมถึงระดับต่างๆ โดยให้ความสำคัญพิเศษกับจังหวัดชายแดนใต้ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในยุคดิจิทัล

นายราเมศ พรหมเย็น รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงผู้คน และก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติ เกิดการกระจายของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ได้นำพาโอกาสใหม่และส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี 2573 ประชากรสูงอายุของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ปรากฎการณ์ต่างๆ ข้างต้นส่งผลต่อการบริโภคและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายที่สังคมไทยจะต้องเผชิญและต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับโอกาสที่จะเข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้