หน้าแรก Security ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 3 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 3 ฉบับ

แบ่งปัน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในส่วนของราชกิจจานุเบกษาได้มีการออก ประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ ในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 3 ฉบับ อันประกอบด้วย

1. ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17286.pdf

2. ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17287.pdf

3.ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17288.pdf