หน้าแรก News & Event CLMVT+ Forum 2021 ร่วมหาแนวทางฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาค

CLMVT+ Forum 2021 ร่วมหาแนวทางฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาค

แบ่งปัน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมงาน “CLMVT+ Forum 2021” ในหัวข้อ “Accelerating a Resilient Recovery” มุ่งสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ผ่านทางช่องทาง Webinar (Zoom) ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 นี้ โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ องค์การระหว่างประเทศจากกลุ่ม CLMVT ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ค้าสำคัญร่วมหารือแสดงวิสัยทัศน์และกำหนดแนวคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาอนุภาคร่วมกันผ่านกิจกรรมสัมมนาวิชาการและการเสวนาระดมความเห็น พร้อมจัดกิจกรรมประกวดแนวคิดทางธุรกิจของสตาร์ทอัพ (Startup pitch competition) เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งสู่การยกระดับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประเด็นสำคัญที่จะหยิบยกมาพูดคุยบนเวทีสัมมนาเป็นการต่อยอดจากผลการศึกษาภายใต้โครงการ CLMVT+Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต ของสนค.ซึ่งเน้นย้ำว่าแนวทางในการยกระดับการค้าและการลงทุนในอนาคตจำเป็นต้องเริ่มจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงในอนุภูมิภาค จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดพบว่าเศรษฐกิจใหม่ที่เข้มแข็งจะต้องมาจากการปรับปรุงการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนเป็นตัวกลางเพิ่มความร่วมมือในระดับภูมิภาค

อีกทั้งการควบคุมและกฎระเบียบที่สอดคล้องกันจะช่วยลดต้นทุนทางการค้า และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนผ่านการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกกระชับความร่วมมือภายใต้กรอบการค้าเสรีระดับภูมิภาค ตามข้อตกลงต่างๆ เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะขจัดกำแพงการค้าด้านภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี และที่สำคัญภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในยุคการค้าดิจิทัล โดยเริ่มจากความช่วยเหลือทางการเงินแบบเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนให้ MSMEs สามารถเริ่มต้นใหม่ และดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัล (upskill) และการเข้าถึงตลาดในภูมิภาค ทั้งนี้การส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ สตาร์ทอัพและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง จะช่วยเปิดมิติใหม่ของเศรษฐกิจใน CLMVT จากการเป็นเพียงแค่โรงงานผลิตสู่การเป็นดินแดนแห่งการลงทุนด้านนวัตกรรม ประเด็นที่ท้าทายสำหรับอนุภูมิภาคแห่งนี้ การสร้างวิถีการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดเหล่านี้ยังขาดหายในอนุภูมิภาคนี้ จึงจำเป็นต้องให้ความรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการเปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

CLMVT+ Forum 2021 ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 3 วัน โดยเริ่มต้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “CLMVT หลังยุคโควิด-19” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy613 จำกัด ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานยุทธศาสตร์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ รองศาสตราจารย์ University of California, San Diego (UCSD) และผู้แทนจาก Asian Development Bank ในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาระดมความเห็นในหัวข้อ “BRI & B3W: จุดยืนที่สมดุลท่ามกลางการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ”

โดยสำหรับการประชุมในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จะมีกิจกรรมระดมความเห็นใน 3 หัวข้อ ได้แก่ “กระแสโลก (Megatrends) กับอนาคตการค้าและการลงทุน” “ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อห่วงโซ่อุปทานและแนวทางการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ” และ “การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในสถานการณ์ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) สู่แนวทางส่งเสริมสตาร์ทอัพใน CLMVT” ซึ่งนำไปสู่กิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 พิเศษในปีนี้ มีการจัดกิจกรรม “Battle of Startups 2021” สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านการจับคู่ธุรกิจและนำเสนอธุรกิจ (Startup pitching) ในกลุ่มธุรกิจสำคัญเช่น เกษตร อาหาร สุขภาพ การศึกษา และโลจิสติกส์ ซึ่งมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 100,000 บาท

การจัดประชุม CLMVT Forum ในปีนี้ นับเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2559 โดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างเวทีสำหรับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง 5 ประเทศในกลุ่ม CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยในปีนี้การจัดงานภายใต้หัวข้อ Accelerating a Resilient Recovery สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับอีก 4 ประเทศ และประเทศคู่ค้าสำคัญในการฟื้นฟูหลังประเทศหลังวิกฤติโควิดโดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนำ และส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างกันเพื่อให้กลุ่ม CLMVT เป็นภูมิภาคที่น่าลงทุนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่กำลังมาถึง

CLMVT Forum นับเป็นเวทีหารือสำคัญที่รวบรวมสุดยอดผู้นำทางความคิด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในภูมิภาค CLMVT แม้ว่ากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายของการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับทุกภาคส่วน แต่ทว่าประทศไทยยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพอันโดดเด่นของ 5 ประเทศสมาชิกทั้งการเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็ง ตลาดที่กำลังเติบโต ทุนมนุษย์ที่เป็นแรงงานทักษะสูง และจำนวนประชากรรวมกว่า 244 ล้านคน CLMVT ว่าจะสามารถกลับมาเป็นภูมิภาคแห่งการค้าและการลงทุนที่เข้มแข็งกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/utCC4 และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันใน “Battle of Startups 2021” ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล clmvt2021@gmail.com หรือ โทร. 092-520-9121