หน้าแรก Home feature บทสรุปภาพรวมการจัดงาน CIO 16 Dinner Talk #18 กับเรื่องราว Thailand 4.0 & EA

บทสรุปภาพรวมการจัดงาน CIO 16 Dinner Talk #18 กับเรื่องราว Thailand 4.0 & EA

แบ่งปัน
cio 16

เวียนมาอีกครั้งกับการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะของเหล่าผู้บริหารไอทีจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่มารวมตัวกันในงาน CIO 16 Dinner Talk ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรในการจัดงานร่วมกับสมาคม CIO16 ได้แก่ สมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (Thailand IT Architecture Association : TITAA) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นระดับโลก ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ภายใต้ธีมหลักคือ Thailand 4.0 & EA เพื่อเป็นการย้ำถึงการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยมีการนำ EA มาประยุกต์ใช้เพื่อวางรากฐานต่างๆ ให้มั่นคงและยั่งยืน

ในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย อ.กำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการกล่าวถึงที่มาที่ไปของงานในครั้งนี้ รวมถึงเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับฟังทั้งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเวทีเสวนา

นอกจากนี้ อ.กำพล ยังเกริ่นถึงเรื่องราวของระหว่าง Thailand 4.0 และ EA (Enterprise Architecture) ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของ EA ที่ควรจะเป็นรากฐานสำคัญของการวางผังองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่เฉพาะสำหรับองค์กรเท่านั้น แต่อาจหมายรวมถึงการนำ EA มาวางรากฐานให้ระบบต่างๆ ของประเทศ รวมถึง Smart City ด้วย

กำพล ศรธนรัตน์

จากนั้น คุณไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม CIO อาเซียน (ASEAN CIO Association) เล่าถึงแผนการพัฒนาด้านไอทีของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีการกำหนด Asian ICT Master Plan ออกมาเพื่อสร้าง Smart Asian 2020 ซึ่งผู้เกี่ยวข้องของประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนนี้ด้วย รวมถึงมีการกล่าวถึงบทบาทของสมาคม CIO อาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาไอทีของภูมิภาคด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ คุณไชยเจริญ ยังได้กล่าวถึงการพัฒนา Smart City ในแง่มุมต่างๆ ที่ไม่ได้มีเฉพาะแต่เรื่องราวด้านไอทีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Smart People, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy, Smart Security, Smart Government และ Smart Mobility เป็นต้น

ไชยเจริญ อติแพทย์

อีกหนึ่งไฮไลต์ของการสัมมนาในครั้งนี้ก็คือ การพูดในหัวข้อ Smart City Success Cases โดย Mr.Edwin Deinder, Vice President Government & Public Utility Sector, Huawei Enterprise Business Group, Huawei Technology ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของหัวเว่ยในการพัฒนา Smart City ในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 เมือง ใน 40 กว่าประเทศทั่วโลก เช่น เยอรมัน สเปน รัสเซีย เคนยา และจีน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความท้าทายต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย พร้อมทั้งมีการหยิบยกต้นแบบของ Smart City รวมถึงมีการแสดงตัวอย่างเครื่องมือสำหรับผู้บริหารเมืองหรือภาครัฐนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการสร้าง Smart City ในด้านต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็น City Management Platform และ City Operation Management Center เป็นต้น

Mr.Edwin Deinder กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า อยากให้ภาครัฐและผู้บริหารเมืองมองว่า การสร้าง Smart Ciry มิใช่การสร้างรายจ่ายหรือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ Smart City ยังเป็นโอกาสช่วยให้เมืองหรือประเทศลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสในการหารายได้ใหม่ๆ และช่วยให้ประชากรอาศัยและทำธุรกิจในอยู่ในเมืองมีความสุข อันจะส่งผลให้เมืองและรัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นตามมา

ตบท้ายงาน เป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ Critical Success Factor and Preamble for Smart City and Thailand 4.0 จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการไอทีจากองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย ดร.กฤชชลัช ฐิติกมล ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย IT Strategy and Architecture ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) คุณพีรบูลย์ ไพบูลย์ธรรม Managing Director, Prime Technology และคุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ Deputy Director, Thailand Enterprise Business Dept, Huawei Technologies (Thailand) โดยมี อ.กำพลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องราวของความสำคัญของการวางรากฐานขององค์กรภายใต้กรอบของ EA ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงบทบาทของ EA ที่มีผลต่อการพัฒนา Smart City

cio16