หน้าแรก News & Event กทปส. กำหนดกรอบให้ทุนโครงการประเภท 2 ปี 64 เม็ดเงิน 670 ล้านบาท

กทปส. กำหนดกรอบให้ทุนโครงการประเภท 2 ปี 64 เม็ดเงิน 670 ล้านบาท

แบ่งปัน

กทปส. เดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยกำหนดกรอบสนับสนุนทุนประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 จำนวน 670 ล้านบาท ประกาศทุนไปแล้วจำนวน 1 รอบ วงเงิน 27 ล้านบาท และประกาศในรอบ 2 นี้ อีกจำนวน 207 ล้านบาท และจะทยอยประกาศทุนให้ครบตามกรอบวงเงินที่กำหนด เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ 4 ด้านหลัก คือ ด้าน USO ด้านการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารกับการวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พร้อมเชื่อมั่นโครงการดังกล่าวจะขับเคลื่อนการประเทศและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และปีนี้มุ่งหวังให้กลุ่ม SME กลุ่ม Startup ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารยื่นเข้ารับทุนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาผลักดันประเทศในอนาคต

นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า กทปส. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ

ล่าสุดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207 ล้านบาท โดยทุนประเภทที่ 2 นี้เป็นทุนที่มุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งจะประกาศกำหนดขอบเขตของงานแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้ที่คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. ได้

นายชาญวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ที่ประกาศไปด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เน้นในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงกลุ่มคนพิการได้เข้าถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มีการรู้เท่าทันในสื่อ รู้เท่าทันโฆษณา ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการติดอาวุธให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองจากภัยในด้านดังกล่าว นอกจากนั้น โครงการในปีนี้ กทปส. อยากเห็นกลุ่ม SME กลุ่ม Startup ยื่นโครงการเข้ามารับทุน ซึ่งเรามองว่าการพัฒนาด้านไอเดียนวัตกรรม เทคโนโลยีในอนาคตเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงอยากให้กลุ่ม SME กลุ่ม Startup ที่มีแนวคิดดี ๆ สามารถยื่นโครงการเข้ามาได้ในปีนี้

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 888 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-554-8121 และ 02-554-8123 ในวันเวลาทำการ อีกทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่านทาง https://btfp.nbtc.go.th และ www.facebook.com/BTFPNEWS