หน้าแรก Home Case Study มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่อง Production Printing จาก RICOH

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่อง Production Printing จาก RICOH

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่ผลิตนิสิตนักศึกษามีคุณภาพออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ โดยมีค่านิยมที่สำคัญอันประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ตามชื่อของแม่โจ้ โดยประกอบด้วย การกระทำด้วยจิตที่มีสติปัญญายึดมั่นคุณธรรม (Mindfulness) มีความคิดมุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน (Aspiration) มีความเป็นเลิศที่อาศัยความวิริยะอุตสาหะในการทำงานเพื่อให้มีคุณภาพ (Excellence) มีความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียม (Justice) และมุ่งเน้นในเรื่องของเกียรติภูมิที่มีความสามัคคีมีวินัยและใส่ใจชุมชน (Origin) ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ RICOH
สำหรับ “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจสำคัญด้านงานทะเบียน งานรับเข้า และสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งในด้านการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเน้นด้านการเรียนการสอน เช่น หนังสือตำรา เอกสารประกอบการสอนวารสารวิชาการแผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ และอื่นๆ ในทุกระดับการศึกษา ซึ่งครั้งนี้ คุณธีรพล สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เล่าให้ฟังถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของงานพิมพ์และผลิตภัณฑ์ของทาง RICOH ที่นำมาใช้ในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแห่งนี้

คุณธีรพล เล่าให้ฟังว่าในอดีตนั้น การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัยวิชาการต่างๆ เป็นไปด้วยความลำบากและยุ่งยาก สืบเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนต้องไปดำเนินการติดต่อจัดพิมพ์เองกับโรงพิมพ์ภายนอก เพราะทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีสำนักพิมพ์และเครื่องพิมพ์ของตนเอง อีกทั้งงานพิมพ์แต่ละครั้งไม่สามารถที่จะกำหนดจำนวนได้ตามต้องการ กล่าวคือการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ข้างนอกเป็นงานพิมพ์ในลักษณะแบบออฟเซ็ตที่ต้องพิมพ์ครั้งละมากๆ เพื่อที่จะลดต้นทุนการพิมพ์ แต่การพิมพ์จำนวนมากนั้นทำให้หนังสือหรืองานพิมพ์ที่ผลิตออกมาล้นเกินความจำเป็นต่อการใช้งาน อีกทั้งต้องเสียค่าออกแบบปก ค่าจัดหน้าเองซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตและไม่สามารถปรับปรุงเนื้อหาได้ตามต้องการอีกทั้งตัวผู้สอนเองไม่มีเวลามากพอไปติดตามงานพิมพ์ของตัวเองตลอดเวลายังไม่นับรวมกับคุณภาพของงานพิมพ์ที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของความละเอียดสี และความคมชัดของภาพ

ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอดีตท่านอธิการบดี รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีความคิดในการจัดตั้งสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กระบวนการออกแบบรูปเล่ม การออกแบบหน้าปกหนังสือ การจัดหน้าและออกแบบอาร์ตเวิร์คหน้าเนื้อในการพิมพ์และเข้าเล่ม จนออกมาเป็นหนังสือ จัดการทุกขั้นตอนในที่เดียว ลดภาระของอาจารย์ผู้สอนและที่สำคัญสามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการด้วย

ในช่วงการเริ่มตั้นจัดตั้งสำนักพิมพ์นั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพและชื่อเสียงของ RICOH มาระดับหนึ่ง ประกอบกับได้ทราบข้อมูลและบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของ RICOH จึงทำให้ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Production Printing ของ RICOH ในรุ่น Pro C900s มาตั้งแต่เริ่มต้น (ประมาณ 10 ปีที่แล้ว) โดยที่ผ่านมาจากการใช้งานนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด รวมถึงความคมชัดของงานพิมพ์ที่ออกมาได้อย่างน่าพึงพอใจ ซึ่งตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน จนกระทั่งในปัจจุบันก็เพิ่มเติมรุ่นPro C5200s เข้ามาอีกหนึ่งเครื่อง เพื่อรองรับงานปัจจุบันที่มีเพิ่มมากขึ้น


มอบความคุ้มค่าและประโยชน์จากการใช้งาน
คุณธีรพล ได้กล่าวว่าจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ RICOH ที่ผ่านมานั้น “คุ้มค่าเป็นอย่างสูง” เนื่องจากมีข้อดีคือสามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการผลิตสิ่งพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ได้ทันทีเมื่อมีไฟล์งาน ผลิตสิ่งพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ สามารถปรับปรุงเนื้อหางานพิมพ์ได้ตลอดเวลา และมีงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้มาใช้บริการทั้งผู้สอนและหน่วยงานภายในสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างมั่นใจในงานพิมพ์ นอกจากนั้นแล้ว เครื่องพิมพ์ Production Printing ของ RICOH ยังสามารถพิมพ์แบบออนดีมานด์ (On-demand) คือพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ ไม่ต้องพิมพ์เก็บไว้เป็นจำนวนมากเหมือนในอดีตอีกต่อไปโดยเฉพาะ หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน ที่เป็นงานพิมพ์หลักของหน่วยงานอีกทั้งบริการจากเจ้าหน้าที่ของ RICOH ที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือและดูแลเราได้ดี ยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจ RICOH มากขึ้นด้วย