Ruckus Networks

หน้าแรก Vendors Ruckus Networks

Ruckus ชี้ ! ระบบ Wi-Fi ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาของการเรียนแบบดิจิตอล

ทางโรงเรียน Wilton จึงรื้อแผนระบบเครือข่ายใหม่หมด โดยให้ทุกห้องเรียนในโรงเรียนสาขาทั้ง 4 แห่ง ติดตั้งสวิตช์ Ruckus ICX พร้อมกับ Ruckus AP อยู่ภายในตู้อุปกรณ์ พร้อมระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางที่ครอบคลุมอุปกรณ์ส่วนตัวกว่า 9,000 เครื่อง และอุปกรณ์ไวเลสกว่า 14,000 เครื่อง

เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ